Privacy Beleid

PRIVACYVERKLARING

Morgen Groene Energie U.A. versie 5 december 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Morgen Groene Energie U.A. gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Morgen Groene Energie U.A.  handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Wie is Morgen Groene Energie U.A.?

Morgen Groene Energie U.A. is een coöperatie, gevestigd in Nuenen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53474031.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Morgen Groene Energie U.A.?

Lid worden

Wanneer u zich aanmeldt als lid of Aspirantlid vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • initialen
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • energiemaatschappij (naam en klantnummer)
 • adres, postcode en woonplaats
Communicatie en chatsessies

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Morgen Groene Energie U.A. of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie-gegevens en gekozen waardes.

 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

Om het gebruik van de website mogelijk te maken;

Om gebruik van de diensten van Morgen Groene Energie U.A. aan u te kunnen leveren en factureren;

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Morgen Groene Energie U.A.

Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Morgen Groene Energie U.A. en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;

Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Morgen Groene Energie U.A. rust, zoals:

Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Morgen Groene Energie U.A. wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zullen wij  dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van acties die wij organiseren.

Mocht u geen e-mailberichten van Morgen Groene Energie U.A. willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Morgen Groene Energie U.A.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Morgen Groene Energie U.A. in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit deze privacyverklaring blijkt.

Morgen Groene Energie U.A . kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van onze diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Morgen Groene Energie U.A. kan derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Morgen Groene Energie U.A. . In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Morgen Groene Energie U.A. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Morgen Groene Energie U.A. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Morgen Groene Energie U.A. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Morgen Groene Energie U.A. heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Morgen Groene Energie U.A. worden verwerkt. Morgen Groene Energie U.A. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 1. Hoelang bewaart Morgen Groene Energie U.A. persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Morgen Groene Energie U.A. verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

 1. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Morgen Groene Energie U.A. of die van een derde partij. Wij maken gebruik van servers van Strato-hosting, Berlijn

 1. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Morgen Groene Energie U.A. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe deze beveiliging is ingericht, kunt u contact opnemen met de secretaris.

 1. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@morgengroeneenergie.nl . Morgen Groene Energie U.A.  zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. U kunt u op dit mailadres terecht voor veranderingen de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek. U kunt Morgen Groene Energie U.A. verzoeken om uw gegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Morgen Groene Energie U.A. zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Bij afwijzing van uw verzoek zal zij haar motiveren. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen.

 1. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 1. Vragen en feedback

Morgen Groene Energie U.A. controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via de secretaris via info@morgengroeneenergie.nl

of een brief sturen naar:

Morgen Groene Energie U.A.
t.a.v. de secretaris
Tweevoren 52
5672 SE Nuenen